huudoanh

huudoanh
 

Hướng dẫn cài đặt MySQL trên CentOS 8

MySQL là một hệ quản lý cơ sở dữ liệu nguồn mở, thường được cài đặt như một phần của LEMP stack (Linux, Nginx, MySQL / MariaDB, PHP / Python / Perl)...

Cấu hình OpenSSH cho Ubuntu Server

OpenSSH là phiên bản có sẵn miễn phí của nhóm công cụ giao thức Secure Shell (SSH) để điều khiển từ xa hoặc truyền tệp giữa các máy tính...

Tạo Pomodoro Timer bằng React

Trước tiên chúng ta cần tạo một thư mục với tên Pomodoro ở bên trong thư mục components...

NextJS - Làm sạch URL với Định tuyến động

Trong bài học trước, chúng ta đã học cách tạo các trang động với các chuỗi truy vấn...

Tạo SSL miễn phí với Let’s Encrypt trên Ubuntu 16.04

Let’s Encrypt là Certificate Authority (CA) cung cấp một phương thức đơn giản để tải và cài đặt chứng chỉ TLS / SSL miễn phí, từ đó cho phép mã hóa HTTPS trên các máy chủ web....

NextJS - Tạo trang động

Bây giờ chúng ta đã biết cách tạo một ứng dụng Next.js cơ bản với nhiều trang....

Cài đặt Nginx trên Ubuntu 16.04

Nginx là gì?Nginx là một trong những máy chủ web phổ biến và đáng tin cậy nhất...

WordPress - Cài đặt plugin

Trong WordPress, việc sử dụng thêm các plugin là rất cần thiết. Trong bài này chúng ta sẽ...

WordPress - Thêm trang mới

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm mới trang (page) trong WordPress. Thêm trang tương...

WordPress – Thư viện Media

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Thư viện Media trong WordPress. Thư viện Media bao...

WordPress – Chỉnh sửa, xoá bài viết

Trong bài này chúng ta sẽ học cách làm sao để chỉnh sửa và xoá bài viết trong...

WordPress – Thêm bài viết mới

Trong bài này, chúng ta sẽ nghiên cứu cách Thêm bài viết mới trong WordPress. Bước 1 − Click...

NextJS – Sử dụng Share Component

Chúng ta đã biết cách tạo một page bằng cách export một React component và đặt component đó...

WordPress – Thêm, sửa, xoá chuyên mục

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách Thêm chuyên mục trong WordPress. Chuyên mục được...

NextJS - Điều hướng giữa các trang

Bây giờ chúng ta biết cách tạo một ứng dụng Next.js đơn giản và chạy nó. Ứng...

WordPress – Thiết lập Media

Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Thiết lập Media (Media Settings) trong WordPress....

WordPress – Thiết lập Đọc (Reading)

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Reading Settings trong WordPress. Reading Settings được sử dụng...

WordPress – Thiết lập Viết (Writing)

Các thiết lập Writing và cung cấp các tùy chọn để tùy chỉnh trang web WordPress. Các thiết...

WordPress – Thiết lập chung

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Thiết lập chung(General Setting) trong WordPress. Thiết lập...

WordPress – Thiết lập đường dẫn tĩnh

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Thiết lập đường dẫn tĩnh (Permalink Setting) trong WordPress....

Page 1 of 3