Linux, CentOS

Cách cài đặt Docker CE trên CentOS 8/ RHEL 8

Written by ductri

Docker là một container engine dựa trên daemon, nơi cho phép chúng ta triển khai các ứng dụng bên trong các containers.

Với việc phát hành RHEL 8 và CentOS 8, gói docker đã bị xóa khỏi kho lưu trữ gói mặc định của chúng, docker đã được thay thế bằng podmanbuildah.

Docker có hai phiên bản:

 • Docker CE (Community Edition)
 • Enterprise Edition (EE)

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt Docker CE (Phiên bản cộng đồng) trên Máy chủ CentOS 8 hoặc RHEL 8.

Bước 1: Kích hoạt Docker CE Repository

Như đã nói ở trên, các gói docker không còn khả dụng trên kho lưu trữ gói của CentOS 8 hoặc RHEL 8, vì vậy hãy chạy lệnh dnf để thêm Docker CE package repository.

[root@docker-ce ~]# dnf config-manager --add-repo=https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Bước 2: Cài đặt Docker CE sử dụng lệnh dnf

Khi docker ce repo đã được cấu hình thành công, chạy lệnh sau để xác minh phiên bản nào của docker có sẵn để cài đặt

[root@docker-ce ~]# dnf list docker-ce
Available Packages
docker-ce.x86_64       3:19.03.5-3.el7          docker-ce-stable
[root@docker-ce ~]#

Bây giờ, sử dụng lệnh dnf để cài đặt phiên bản mới nhất của docker:

[root@docker-ce ~]# dnf install docker-ce --nobest -y

Sau khi cài đặt docker, hãy khởi động và kích hoạt dịch vụ của nó bằng các lệnh systemctl sau:

[root@docker-ce ~]# systemctl start docker
[root@docker-ce ~]# systemctl enable docker

Chạy lệnh sau để xác minh phiên bản docker đã cài đặt

[root@docker-ce ~]# docker --version
Docker version 18.06.3-ce, build d7080c1
[root@docker-ce ~]#

Bước 3: Xác minh và kiểm tra Docker CE Engine

Để xác minh xem công cụ docker ce đã được thiết lập chính xác hay chưa, hãy chạy lệnh docker bên dưới

[root@docker-ce ~]# docker run hello-world

Như chúng ta có thể thấy thông báo ở trên, xác nhận công cụ docker được thiết lập chính xác trên Máy chủ CentOS 8 / RHEL 8.

Bước 4: Cài đặt Docker Compose

Như chúng ta biết rằng docker compose được sử dụng để liên kết nhiều container bằng một lệnh duy nhất. Nói cách khác, Docker Compose rất hữu ích khi chúng ta cần khởi chạy nhiều container và các container này phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ như khởi chạy các ứng dụng LAMP / LEMP (WordPress & Joomla, v.v.) bên trong các container.

Chạy các lệnh sau để cài đặt docker compose trên CentOS 8 / RHEL 8

[root@docker-ce ~]# dnf install curl -y
[root@docker-ce ~]# curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

Lưu ý: thay thế 1.25.0 bằng phiên bản bạn muốn cài đặt.

Thiết lập quền thực thi cho docker-compose binary

[root@docker-ce ~]# chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Kiểm tra lại phiên bản docker compose đang chạy bằng lệnh:

[root@docker-ce ~]# docker-compose --version
docker-compose version 1.25.0, build 0a186604
[root@docker-ce ~]#