Linux, Ubuntu

Cài đặt Nginx trên Ubuntu 16.04

Written by huudoanh

Nginx là gì?

Nginx là một trong những máy chủ web phổ biến và đáng tin cậy nhất trên thế giới dành cho việc host các trang web có lưu lượng truy cập lớn trên internet. Nó thân thiện hơn Apache trong hầu hết các trường hợp và có thể được sử dụng làm máy chủ web hoặc proxy.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận về cách cài đặt Nginx trên máy chủ Ubuntu 16.04.

Chuẩn bị

Trước khi bạn bắt đầu hướng dẫn này, bạn nên có một tài khoản người dùng thông thường, không sử dụng tài khoản root để đảm bảo tính bảo mật với các đặc quyền sudo được cấu hình trên máy chủ của bạn. Bạn có thể tìm hiểu cách định cấu hình tài khoản người dùng thông thường bằng cách làm theo hướng dẫn Thiết lập ban đầu cho máy chủ Ubuntu 16.04.

Bước 1: Cài đặt Nginx

Nginx có sẵn trong kho lưu trữ mặc định của Ubuntu, vì vậy việc cài đặt khá đơn giản. Bạn làm theo lệnh bên dưới:

sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx

Bước 2: Tuỳ chỉnh Firewall

Trước khi có thể test Nginx, chúng ta cần cấu hình lại firewall để cho phép truy cập vào dịch vụ. Nginx đã đăng ký như một service với ufw, tường lửa có sẵn trên Ubuntu khi cài đặt.

Liệt kê ứng dụng cấu hình với ufw

sudo ufw app list

Bạn sẽ nhận được một danh sách các profiles ứng dụng:

Output
Available applications:
 Nginx Full
 Nginx HTTP
 Nginx HTTPS
 OpenSSH

Như bạn thấy, có ba profiles có sẵn cho Nginx:

 • Nginx Full: đây là profile mở cổng 80 (normal, unencrypted web traffic) và cổng 443 (TLS/SSL encrypted traffic)
 • Nginx HTTP: đây là profile chỉ mở cổng 80 (normal, unencrypted web traffic)
 • Nginx HTTPS: đây là profile chỉ mở cổng 443 (TLS/SSL encrypted traffic)

Bạn nên cấu hình theo profile mà mình mong muốn, ở đây tôi sử dụng Nginx HTTP

sudo ufw allow 'Nginx HTTP'

Bạn có thể xác minh lại cấu hình của mình bằng cách nhập:

sudo ufw status

Bạn sẽ thấy HTTP traffic đã được mở.

Output
Status: active

To             Action   From
--             ------   ----
OpenSSH          ALLOW    Anywhere         
Nginx HTTP         ALLOW    Anywhere         
OpenSSH (v6)        ALLOW    Anywhere (v6)       
Nginx HTTP (v6)      ALLOW    Anywhere (v6)

Bước 3: Kiểm tra Web Server của bạn

Khi kết thúc quá trình cài đặt, Ubuntu 16.04 đã khởi động Nginx. Máy chủ web đã hoạt động.

Bạn có thể kiểm tra lại Nginx với lệnh:

systemctl status nginx
Output
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2019-04-18 16:14:00 EDT; 4min 2s ago
 Main PID: 12857 (nginx)
  CGroup: /system.slice/nginx.service
      ├─12857 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on
      └─12858 nginx: worker process

Gõ IP hoặc tên miền máy chủ web của bạn và kết quả:

Cài đặt nginx trên Ubuntu

Với hướng dẫn trên, bạn đã hoàn thành việc cài đặt một máy chủ web sử dụng Nginx!