Linux, Ubuntu

Cài đặt và cấu hình Samba trên Ubuntu Server

Written by ductri

Samba file server cho phép chia sẻ file trên các hệ điều hành khác nhau qua mạng thông qua giao thức smb.

Hướng dẫn này bao gồm việc cài đặt và cấu hình Samba trên Ubuntu Server.

Cài đặt Samba

Để cài đặt Samba, chúng ta chạy lệnh:

$sudo apt update
$sudo apt install samba

Bạn có thể kiểm tra xem cài đặt có thành công hay không bằng cách chạy lệnh:

$whereis samba
samba: /usr/sbin/samba /usr/lib/samba /etc/samba /usr/share/samba /usr/share/man/man7/samba.7.gz /usr/share/man/man8/samba.8.gz
Output

Cấu hình Samba

Bây giờ Samba đã được cài đặt, chúng ta cần tạo một thư mục để chia sẻ:

$mkdir /home/<username>/sambashare/

File cấu hình cho Samba được đặt tại /etc/samba/smb.conf. Để chia sẻ file chúng ta sửa cấu với lệnh:

$sudo nano /etc/samba/smb.conf

Và thêm nội dung sau:

[sambashare]
  comment = Samba on Ubuntu
  path = /home/username/sambashare
  read only = no
  browsable = yes

Sau đó nhấn Ctrl-O để lưu và Ctrl-X để thoát khỏi trình chỉnh sửa văn bản nano.

Diễn giải:

 • comment: Mô tả ngắn gọn về chia sẻ.
 • path: Đường dẫn đến thư mục chia sẻ.
 • read only: Quyền sửa đổi nội dung trong thư mục được chia sẻ, Giá trị no nghĩa là sửa đổi, giá trị yes là chỉ có quyền xem.
 • browsable: Khi giá trị là yes, các trình quản lý file như Ubuntu’s default file manager sẽ liệt kê các chia sẻ này trên “Network”.

Bạn có thể giới hạn địa chỉ IP nào có thể kết nối với máy chủ Samba của mình khi thêm các dòng này:

hosts allow = 127.0.0.1, 192.168.0.31, 192.168.0.32
hosts deny = 0.0.0.0/0

Chúng ta đã cấu hình chia sẻ thư mục của mình, hãy lưu và khởi động lại Samba để có hiệu lực:

$sudo service smbd restart

Cập nhật các quy tắc của tường lửa để cho mở port cho Samba:

$sudo ufw allow samba

Thiết lập tài khoản người dùng và kết nối đến thư mục chia sẻ:

Vì Samba không sử dụng mật khẩu tài khoản hệ thống, chúng ta cần thiết lập mật khẩu Samba cho tài khoản người dùng:

$sudo smbpasswd -a username
Lưu ý: username là tài khoản đã được tạo từ trước

Kết nối đến thư mục chia sẻ

Trên Ubuntu: Mở trình quản lý tệp mặc định và nhấp vào Connect to Server, sau đó nhập:

Trên macOS: Trên Finder menu, click Go > Connect to Server và nhập:

Mac connect to samba server

Trên Windows: Nhấn tổ hợp phím Windows-R và nhập:

\\ip-address\sambashare