Linux, CentOS

Hướng dẫn cài đặt Java trên CentOS 7

Written by ductri

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng để xây dựng các loại ứng dụng và hệ thống khác nhau.

Trong bài này bạn sẽ học cách cài đặt các phiên bản và triển khai Java trên CentOS 7.

Các biến thể Java

Java được chi làm ba phiên bản khác nhau, Phiên bản tiêu chuẩn (SE), Phiên bản doanh nghiệp (EE) và Phiên bản rút gọn (ME). Hướng dẫn này chúng ta sẽ cài đặt phiên bản Java SE (Phiên bản tiêu chuẩn).

Có hai gói Java khác nhau trong CentOS 7, Java Runtime Environment (JRE) và Java Development Kit (JDK).

Nếu bạn chỉ muốn chạy các chương trình Java, thì bạn có thể cài đặt JRE, chỉ chứa Java Runtime Environment. Nếu bạn là Java developer, thì bạn sẽ cần JDK, bao gồm JRE và các thư viện và công cụ phát triển/gỡ lỗi.

Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập với tư cách là người dùng có quyền sudo.

Cài đặt OpenJDK 11 JDK

Tại thời điểm viết bài, OpenJDK 11 là phiên bản LTS hiện tại của Java và là phiên bản được đề xuất để cài đặt. Bạn có thể cài đặt nó bằng cách gõ lệnh sau:

$sudo yum install java-11-openjdk-devel

Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, xác minh lại bằng cách chạy lệnh sau sẽ in phiên bản Java:

$java -version

Kết quả hiển thị:

openjdk version "11.0.6" 2020-01-14 LTS
OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.6+10-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.6+10-LTS, mixed mode, sharing)

Như vậy bạn đã cài đặt thành công Java trên máy CentOS của mình.

Cài đặt OpenJDK 11 JRE

Bạn có thể cài đặt OpenJDK 11 JRE bằng cách gõ lệnh sau:

$sudo yum install java-11-openjdk
JRE là sub của JDK và nếu bạn đã cài đặt gói JDK, bạn không cần phải cài đặt gói này nữa.

Cài đặt OpenJDK 8 JDK

Java 8 vẫn là phiên bản Java được sử dụng rộng rãi nhất. Nếu ứng dụng của bạn cần Java 8 được cài đặt trên hệ thống CentOS 7, hãy cài đặt nó bằng cách chạy lệnh sau:

$sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel

Cài đặt OpenJDK 8 JRE

Tương tự như trên nếu ứng dụng của bạn yêu cầu OpenJDK 7 JRE, bạn có thể cài đặt nó với yum bằng cách chạy lệnh sau:

$sudo yum install java-1.8.0-openjdk