Linux, Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Python 3.8 trên Ubuntu 18.04

Written by ductri

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Với cú pháp đơn giản và dễ học, Python là một lựa chọn phổ biến cho người mới bắt đầu và các developer có kinh nghiệm.

Cài đặt Python 3.8 trên Ubuntu với apt

Chạy các lệnh sau với quyền root hoặc người dùng có quyền truy cập sudo để cập nhật danh sách gói:

$sudo apt update
$sudo apt install software-properties-common

Thêm deadsnakes PPA vào sources list của hệ thống:

$sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa

Khi được nhắc nhấn Enter để tiếp tục:

Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel adding it.

Khi kho lưu trữ được bật, hãy cài đặt Python 3.8 với lệnh:

$sudo apt install python3.8

Xác minh lại việc cài đặt đã thành công:

$python3.8 --version
Python 3.8.0
Output

Như vậy, Python 3.8 được cài đặt trên hệ thống Ubuntu của bạn và bạn có thể bắt đầu sử dụng nó.