Linux, Cloud, CentOS

Hướng dẫn cài đặt Single Node OpenStack trên CentOS 7

Written by ductri

OpenStack là một Ứng dụng điện toán đám mây quản lý nhóm máy tính lớn (hypervisors), storage ( block & swift ) và tài nguyên mạng của một trung tâm dữ liệu. Nó cung cấp Bảng điều khiển Dashboard nơi quản trị viên có thể tạo và quản lý Các dự án (Tenants) và cấp quyền truy cập phù hợp cho các thành viên của dự án, hơn nữa thành viên Dự án có thể tạo VM (Máy ảo - Virtual Machine).

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phiên bản mới nhất của OpenStack Liberty trên CentOS 7 bằng cách sử dụng rdo repositories. Các thiết lập ban đầu trên máy CentOS 7 của tôi như sau:

  • Hostname = openstack.example.com
  • IP address = 192.168.1.3
  • netmask = 255.255.255.0
  • Gateway = 192.168.1.1
  • DNS = 192.168.1.1

Bước: 1 Thiết lập hostname sử dụng lệnh hostnamectl

[root@localhost ~]# hostnamectl set-hostname "openstack.example.com"
[root@localhost ~]#

Bước: 2 Đặt Selinux ở Chế độ cho phép Permissive Mode

[root@localhost ~]# setenforce 0

Sửa file cấu hình selinux  /etc/sysconfig/selinux  và thiết lập “SELINUX=permissive

[root@localhost ~]# grep permissive /etc/sysconfig/selinux
SELINUX=permissive
[root@localhost ~]#

Bước: 3 Vô hiệu hóa tường lửa & Dịch vụ quản lý mạng

[root@openstack ~]# systemctl stop firewalld
[root@openstack ~]# systemctl disable firewalld
Removed symlink /etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service.
Removed symlink /etc/systemd/system/basic.target.wants/firewalld.service.
[root@openstack ~]#
[root@openstack ~]# systemctl stop NetworkManager
[root@openstack ~]# systemctl disable NetworkManager
Removed symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/NetworkManager.service.
Removed symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service.
Removed symlink /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service.
[root@openstack ~]#

Bước: 4 Enable rdo repository cho liberty packages

Sử dụng các lệnh dưới đây để cập nhật hệ thống và kích hoạt kho lưu trữ rdo

[root@openstack ~]# yum update -y
[root@openstack ~]# yum install -y https://www.rdoproject.org/repos/rdo-release.rpm

Bước: 5 Cài đặt gói OpenStack PackStack

[root@openstack ~]# yum install -y openstack-packstack

Tạo answer file bằng lệnh dưới đây:

[root@openstack ~]# packstack --gen-answer-file=/root/answer.txt
Packstack changed given value to required value /root/.ssh/id_rsa.pub

Chỉnh sửa answer file /root/answer.txt, đặt các tham số sau và giữ nguyên các tham số cũ:

# NTP Server
CONFIG_NTP_SERVERS=<NTP_Server_IP>

# Disable Demo Version
CONFIG_PROVISION_DEMO=n

# Set KeyStone Admin Password or Admin user Password
CONFIG_KEYSTONE_ADMIN_PW=<password>

# Config Horizon over SSL
CONFIG_HORIZON_SSL=y

# Disable Nagios
CONFIG_NAGIOS_INSTALL=n

Lưu ý: Trong trường hợp nếu bạn không có máy chủ NTP trong thiết lập thì bạn có thể bỏ qua tham số NTP.

Bước: 6 Bắt đầu cài đặt OpenStack sử dụng answer file.

[root@openstack ~]# packstack --answer-file /root/answer.txt

Sau khi cài đặt hoàn tất, chúng ta sẽ nhận được thông báo bên dưới:

Sau khi cài đặt, một giao diện mới br-ex sẽ được tạo và gán địa chỉ IP của eth0 hoặc enp0s3 cho br-ex:

[root@openstack ~]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
[root@openstack network-scripts]# cp ifcfg-enp0s3 ifcfg-br-ex
[root@openstack network-scripts]# vi ifcfg-enp0s3
DEVICE=enp0s3
HWADDR="08:00:27:8E:EA:56"
TYPE=OVSPort
DEVICETYPE=ovs
OVS_BRIDGE=br-ex
ONBOOT=yes

[root@openstack network-scripts]# vi ifcfg-br-ex
DEVICE=br-ex
DEVICETYPE=ovs
TYPE=OVSBridge
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.1.3
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
DNS1=192.168.1.254
ONBOOT=yes

Khi chúng ta khởi động lại network service, nó sẽ thêm enp0s3 như một port trong br-ex OVS bridge

[root@openstack network-scripts]# systemctl restart network
[root@openstack network-scripts]#

Khởi động máy xem các service có tự động bật và hoạt động hay không

Bước: 7 Bây giờ Truy cập Bảng điều khiển OpenStack

Khi quá trình cài đặt hoàn tất chúng ta có thể truy cập vào giao diện điều khiển theo đường dẫn  https://192.168.1.3/dashboard.

Đăng nhập bằng tài khoản admin và mật khẩu chúng ta đã thiết lập cho keystone admin user trong answer file.