Network, Linux, Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Zabbix trên Ubuntu 18.04 / Ubuntu 16.04

Written by ductri

Zabbix là gì?

Zabbix là một ứng dụng giám sát hệ thống nguồn mở cho các máy chủ, thiết bị mạng và ứng dụng. Zabbix sử dụng Zabbix Agent được cài đặt trên các máy chủ được giám sát để thu thập dữ liệu. Ngoài ra, nó có thể giám sát các dịch vụ tiêu chuẩn như dịch vụ SMTP hoặc HTTP.

Zabbix hỗ trợ giám sát thông qua các giao thức SNMP, TCP và ICMP, cũng như qua IPMI, JMX, SSH và telnet. Zabbix có thể cảnh báo bạn bằng thông báo thời gian thực thông qua XMPP.

Yêu cầu hệ thống

Name Platform CPU/Memory Database Monitored hosts
Small CentOS Virtual Appliance MySQL InnoDB 100
Medium CentOS 2 CPU cores/2GB MySQL InnoDB 500
Large RedHat Enterprise Linux 4 CPU cores/8GB RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL >1000
Very large RedHat Enterprise Linux 8 CPU cores/16GB Fast RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL >10000

Cài đặt và cấu hình máy chủ Zabbix

Cài đặt kho lưu trữ Zabbix

sudo wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-3+bionic_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_4.0-3+bionic_all.deb
sudo apt update

Cài đặt máy chủ Zabbix, frontend, agent

sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent

Khởi tạo cơ sở dữ liệu

Chạy các mục sau trên máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn để khởi tạo DBName: zabbix
DBUser: zabbix, DBPassword: password

sudo mysql -uroot -p
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> quit;

Sau khi bạn tạo cơ sở dữ liệu để cài đặt Zabbix, hãy import  lược đồ và dữ liệu:

sudo zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Cấu hình cơ sở dữ liệu cho máy chủ Zabbix

Chỉnh sửa tập tin /etc/zabbix/zabbix_server.conf

DBPassword=password

Cấu hình PHP cho Zabbix frontend

Chỉnh sửa tập tin /etc/zabbix/apache.conf, bỏ ghi chú và đặt múi giờ phù hợp với bạn

php_value date.timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Khởi động máy chủ Zabbix

Khởi động máy chủ Zabbix và bật khởi động cùng hệ thống:

sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2

Cấu hình Zabbix frontend

Kết nối với giao diện Zabbix mới cài đặt http://server_ip_or_name/zabbix

Bạn sẽ thấy màn hình đầu tiên của trình hướng dẫn cài đặt frontend.

Hãy chắc chắn rằng tất cả các điều kiện tiên quyết phần mềm được đáp ứng.

Nhập đã được khởi tạo ở trên để kết nối với cơ sở dữ liệu.

Nhập tên cho máy chủ Zabbix, nó sẽ được hiển thị trong thanh menu và tiêu đề trang

Xem lại các thiết lập trước khi cài đặt.

Kết thúc quá trình cài đặt.

Zabbix đã sẵn sàng để đăng nhập! username/password mặc định là Admin/zabbix.

Zabbix Dashboard: