Linux, CentOS

Hướng dẫn cài đặt Zimbra Mail Server trên CentOS

Written by ductri

Yêu cầu cấu hình máy chủ cho Zimbra Mail Server

  • HĐH tối thiểu CentOS 7
  • 8 GB RAM
  • Tối thiểu 5 GB cho thư mục /opt
  • Tên miền cho email, ví dụ “mail.huudoanh.com”
  • Bản ghi A & MX

Bước 1: Đăng nhập vào máy chủ CentOS 7 và tiến hành cập nhật

~]# yum update -y ; reboot

Sau khi khởi động lại máy chủ, tiến hành cài đặt hostname ví dụ “mail.huudoanh.com”

~]# hostnamectl set-hostname "mail.huudoanh.com"
~]# exec bash

Sửa file  /etc/hosts và thêm:

192.168.0.108 mail.huudoanh.com mail

Sau khi định cấu hình tên máy chủ, hãy xác minh bản ghi A và MX được định cấu hình cho miền của bạn bằng lệnh:

~]# dig -t A mail.huudoanh.com
~]# dig -t MX huudoanh.com

Bước: 2 Cài đặt dependencies cho Zimbra sử dụng yum

Chạy lệnh dưới đây để cài đặt các dependencies cho Zimbra / ZCS:

~]# yum install unzip net-tools sysstat openssh-clients perl-core libaio nmap-ncat libstdc++.so.6 wget -y

Bước: 3 Tải xuống phiên bản mới nhất của Zimbra

Tạo một thư mục có tên là zimbra

~]# mkdir zimbra && cd zimbra

Sử dụng lệnh wget bên dưới để tải xuống phiên bản ZCS 8.8.10 mới nhất

zimbra]# wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.10_GA/zcs-8.8.10_GA_3039.RHEL7_64.20180928094617.tgz --no-check-certificate

Bước: 4 Cài đặt Zimbra

Giải nén tập tin .tgz đã tải xuống

zimbra]# tar zxpvf zcs-8.8.10_GA_3039.RHEL7_64.20180928094617.tgz

Chuyển đến thư mục giải nén và chạy tập lệnh cài đặt:

zimbra]# cd zcs-8.8.10_GA_3039.RHEL7_64.20180928094617
zcs-8.8.10_GA_3039.RHEL7_64.20180928094617]# ./install.sh

Khi chúng ta chạy tập lệnh cài đặt ở trên, trên màn hình sẽ hiện ra yêu cầu bạn tuân thủ bản quyền phần mềm, nhấn Y để đồng ý:

Lựa chọn tất cả các component của Zimbra để cài đặt:

Nhấn Y để sửa đổi Hệ thống:

Sau khi nhấn Y, hệ thống sẽ tải xuống các gói liên quan đến Zimbra và có thể mất thời gian tùy thuộc vào tốc độ internet của bạn.

Khi tất cả các gói Zimbra được cài đặt, chúng ta sẽ nhận được màn hình như dưới: