Linux

Hướng dẫn sử dụng lệnh SFTP trên Linux

Written by ductri

SFTP (SSH File Transfer Protocol) là một giao thức truyền file an toàn được sử dụng để truy cập, quản lý và truyền file thông qua SSH được mã hóa.

Khi so sánh với giao thức FTP truyền thống, SFTP cung cấp tất cả các chức năng của FTP và dễ dàng cấu hình hơn.

Không giống như lệnh scp, chỉ cho phép truyền file, lệnh sftp cho phép bạn thực hiện một loạt các hoạt động trên các file từ xa.

Để có thể chuyển và quản lý file qua SFTP, bạn phải có quyền ghi trên remote system.

Thiết lập kết nối SFTP

SFTP hoạt động trên mô hình client-server, hỗ trợ tất cả các cơ chế xác thực SSH.

Để mở kết nối SFTP với remote system, hãy sử dụng lệnh sftp theo sau là tên remote user và địa chỉ IP hoặc tên miền:

$sftp remote_username@server_ip_or_hostname

Sau khi kết nối, bạn sẽ thấy dấu nhắc sftp và bạn có thể bắt đầu tương tác với remote server:

Connected to remote_username@server_ip_or_hostname.
sftp>

Nếu máy chủ SSH từ xa không lắng nghe trên cổng 22, hãy sử dụng tùy chọn -oPortđể chỉ định cổng thay thế:

sftp -oPort=port remote_username@server_ip_or_hostname

Các lệnh SFTP

Hầu hết các lệnh SFTP tương tự hoặc giống hệt với các lệnh bạn sẽ sử dụng trong dấu nhắc shell của Linux.

Bạn có thể nhận được danh sách tất cả các lệnh SFTP có sẵn bằng cách nhập help hoặc ?

sftp> help
Available commands:
bye                Quit sftp
cd path              Change remote directory to 'path'
...
...
version              Show SFTP version
!command              Execute 'command' in local shell
!                 Escape to local shell
?                 Synonym for help

Điều hướng với SFTP

Khi bạn đăng nhập vào remote server, thư mục làm việc hiện tại của bạn là thư mục home của remote user. Bạn có thể kiểm tra bằng cách gõ:

sftp> pwd
Remote working directory: /home/remote_username

Để liệt kê các tập tin và thư mục sử dụng lệnh ls:

sftp> ls

Để di chuyển đến thư mục khác, sử dụng lệnh cd. Ví dụ: để chuyển sang thư mục /tmp, bạn sẽ gõ lệnh như sau:

sftp> cd /tmp

Các lệnh trên được sử dụng để điều hướng và làm việc trên remote server.

sftp cũng cung cấp các lệnh để điều hướng cục bộ với việc sử dụng thêm tiền tố l ở phía trước các lệnh.

sfpt>cd lpwd
Local working directory: /home/local_username
Output

Truyền file bằng SFTP

Với SFTP, bạn có thể chuyển tập tin an toàn giữa hai máy. Lệnh sftp rất hữu ích khi bạn làm việc trên máy chủ không có giao diện GUI và bạn muốn chuyển file hoặc thực hiện các thao tác khác trên các tệp từ xa.

Tải file bằng lệnh SFTP

Khi tải xuống file bằng lệnh sftp, các file được tải xuống thư mục mà bạn đã nhập lệnh sftp. Để tải xuống một file từ remote server, hãy sử dụng lệnh get:

sftp>get filename.zip

Bạn sẽ thấy đầu ra như sau:

Fetching /home/remote_username/filename.zip to filename.zip
/home/remote_username/filename.zip              100%  24MB  1.8MB/s  00:13

Để tải xuống một thư mục từ remote server, hãy sử dụng tùy chọn -r:

sftp>get -r remote_directory

Nếu quá trình truyền file không thành công hoặc bị gián đoạn, bạn có thể tiếp tục lại bằng lệnh reget. Cú pháp của reget giống với cú pháp của get:

sftp>reget filename.zip

Upload file bằng lệnh SFTP

Để upload một file từ local lên remote SFTP server, sử dụng lệnh put:

sftp>put filename.zip

Bạn sẽ thấy đầu ra như sau:

Uploading filename.zip to /home/remote_username/filename.zip
filename.zip             100%  12MB  1.7MB/s  00:06

Để tải lên một thư mục từ local lên remote SFTP server:

sftp>put -r locale_directory

Để tiếp tục tải lên nếu bị gián đoạn:

sftp>reput filename.zip

Thực hiện các tác vụ trên remote server với SFTP

Thông thường, để thực hiện các tác vụ trên remote server, bạn sẽ kết nối với nó thông qua SSH và thực hiện công việc của mình bằng shell terminal. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người dùng có thể chỉ có quyền truy cập SFTP vào remote server.

SFTP cho phép bạn thực hiện một số lệnh thao tác trên file cơ bản. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng shell SFTP:

 • Nhận thông tin về remote system disk usage:
sftp>df
	Size     Used    Avail    (root)  %Capacity
  20616252   1548776   18002580   19067476      7%
 • Tạo một thư mục mới trên remote server:
sftp>mkdir directory_name
 • Đổi tên một tệp trên remote server:
sftp>rename file_name new_file_name
 • Xóa một tập tin trên remote server:
sftp>rm file_name
 • Xóa một thư mục trên remote server:
sftp>rmdir directory_name
 • Thay đổi quyền của file trên remote server:
sftp>chmod 644 file_name
 • Thay đổi chủ sở hữu của một file trên remote server:
sftp>chown user_id file_name
 • Thay đổi chủ sở hữu nhóm của một file trên remote server:
sftp>chgrp group_id file_name

Khi bạn đã hoàn thành công việc của mình, hãy đóng kết nối bằng cách gõ bye hoặc quit.

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng lệnh sftp để download và upload file lên remote SFTP server.