Linux

Quản lý thư mục trong Unix/Linux

Written by ductri

Một thư mục là một file mà nhiệm vụ duy nhất của nó là lưu giữ tên và các thông tin liên quan về file. Tất cả các file, có thể là file thường, file đặc biệt hoặc thư mục được giữ trong các thư mục.

UNIX sử dụng một cấu trúc thứ bậc để tổ chức các file và thư mục. Cấu trúc này thường được nhắc đến như là một cây thư mục. Cây này có một điểm root node, một ký tự gạch chéo / và tất cả các thư mục được chứa ở dưới nó.

Thư mục gốc (Home) trong Unix/Linux

Thư mục mà bạn thấy ngay khi bạn lần đầu tiên đăng nhập vào là thư mục chính.

Bạn sẽ làm nhiều việc trong thư mục gốc này và các thư mục khác nơi bạn tạo ra để tổ chức các file của bạn.

Bạn có thể tiến vào thư mục gốc bất cứ khi nào bằng cách sử dụng lệnh sau:

$cd

Đường dẫn (pathname) tuyệt đối trong Unix/Linux

Các thư mục được sắp xếp trong một hệ thống cấp bậc với gốc là /. Vị trí của bất kỳ file nào trong hệ thống được miêu tả bởi pathname của nó.

Các phần tử của pathname là tách riêng nhau bởi một dấu /. Một pathname là giá trị tuyệt đối nếu nó đươc miêu tả trong mối liên quan với gốc, vì thế pathname tuyệt đối thường bắt đầu với một dấu /. Ví dụ:

/etc/passwd
/users/ductri/notes
/dev/rdsk/Os3

Để biết được mình đang ở đâu trong hệ thống phân cấp file, sử dụng lệnh pwd:

$pwd
/user/home/ductri

Liệt kê các thư mục trong Unix/Linux

Để liệt kê danh sách các thư mục, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

$ls /usr/local/
Caskroom	Homebrew	include		n		share
Cellar		bin		lib		opt		var
Frameworks	etc		libexec		sbin

Tạo các thư mục trong Unix/Linux

Các thư mục được tạo ra bằng lệnh sau:

$mkdir dirname

Xóa các thư mục trong Unix/Linux

Các thư mục có thể được xóa bằng cách sử dụng lệnh rmdir như sau:

$rmdir dirname

Bạn có thể xóa nhiều thư mục cùng một lúc như sau:

$rmdir dirname1 dirname2 dirname3

Di chuyển qua lại  giữa các thư mục trong Unix/Linux

Sử dụng lệnh cd di chuyển qua lại  giữa các thư mục trong Unix/Linux:

$cd dirname
$cd /usr/local/bin

Sử dụng lệnh cd .. để quay lại thư mục trước đó, cd để về thư mục gốc

Đặt lại tên các thư mục trong Unix/Linux

Lệnh mv có thể được sử dụng để đặt lại tên một thư mục. Cú pháp như sau:

$mv olddir newdir