SOCKET.IO

Socket.IO – Cài đặt môi trường

Written by huudoanh

Để bắt đầu dev sử dụng Socket.IO, bạn cần cài đặt Node và npm. Kiểm tra lại node và npm được cài đặt bằng cách chạy các lệnh sau:

node -v
npm -v

Màn hình hiển thị phiên bản bạn đã cà đặt node và npm:

MacBook-Pro:~ huudoanh$ node -v
v8.12.0
MacBook-Pro:~ huudoanh$ npm -v
6.11.3

Tiếp theo bạn tạo một thư mục với tên socketio-project và thực hiện khởi tạo file cấu hình package.js:

$ mkdir socketio-project
$ cd socketio-project
$ npm init

Kết quả sau khi thực hiện các bước:

About to write to /Users/huudoanh/socketio-project/package.json:

{
  "name": "socketio-project",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "",
  "license": "ISC"
}

Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt ExpressSocket.IO:

npm install --save express socket.io

Kết quả:

+ express@4.17.1
+ socket.io@2.2.0
added 87 packages from 58 contributors and audited 203 packages in 5.132s
found 0 vulnerabilities

Cuối cùng chúng ta sẽ cài đặt nodemon giúp tự động khởi động lại server khi chúng ta thay đổi code trong quá trình dev.

npm install -g nodemon

Khi bạn cần khởi động máy chủ, thay vì sử dụng node app.js, hãy sử dụng nodemon app.js

Bạn đã hoàn thành việc thiết lập môi trường, bây giờ bạn đã có thể phát triển các ứng dụng thời gian thực của mình sử dụng Socket.IO.