Cloud

A collection of 2 posts

Stories

Hướng dẫn cài đặt Single Node OpenStack trên CentOS 7

OpenStack là một Ứng dụng điện toán đám mây quản lý nhóm máy tính lớn (hypervisors), storage ( block & swift ) và tài nguyên mạng của một trung tâm dữ liệu...

AWS là gì?

AWS viết tắt của từ Amazon Web Service là một tập hợp các dịch vụ điện toán đám mây cung cấp: storage, computing power, databases, networking, analytics, developer tools, sercurity, virtualization....