Linux

A collection of 24 posts

Stories

Cài đặt DHCP trên Ubuntu Server

DHCP là một dịch vụ được sử dụng để tự động gán cấu hình mạng cho các máy...

Quản lý user và group trên Ubuntu Server

Trong bài này, bạn sẽ học cách thêm user mới vào máy chủ Ubuntu, cập nhật user hiện...

Tạo SSL miễn phí với Let’s Encrypt trên Ubuntu 16.04

Let’s Encrypt là Certificate Authority (CA) cung cấp một phương thức đơn giản để tải và cài đặt chứng chỉ TLS / SSL miễn phí, từ đó cho phép mã hóa HTTPS trên các máy chủ web....

Cài đặt Nginx trên Ubuntu 16.04

Nginx là gì?Nginx là một trong những máy chủ web phổ biến và đáng tin cậy nhất...

  Page 2 of 2