NextJS

A collection of 5 posts

Stories

NextJS - Làm sạch URL với Định tuyến động

Trong bài học trước, chúng ta đã học cách tạo các trang động với các chuỗi truy vấn...

NextJS - Tạo trang động

Bây giờ chúng ta đã biết cách tạo một ứng dụng Next.js cơ bản với nhiều trang....

NextJS – Sử dụng Share Component

Chúng ta đã biết cách tạo một page bằng cách export một React component và đặt component đó...

NextJS - Điều hướng giữa các trang

Bây giờ chúng ta biết cách tạo một ứng dụng Next.js đơn giản và chạy nó. Ứng...

NextJS cho người mới bắt đầu

Chúng ta có thể làm gì với Next.js?. Thay vì sử dụng PHP, chúng ta sẽ xây...