SOCKET.IO

A collection of 6 posts

Stories

Socket.IO – Namespaces

Socket.IO cho phép “namespace” socket của bạn. Điều này có nghĩa là chỉ định các endpoint hoặc...

Socket.IO – Broadcasting

Broadcasting có nghĩa là gửi thông điệp đến tất cả các client đang kết nối. Broadcasting có thể...

Socket.IO – Xử lý sự kiện

Socket hoạt động dựa trên các sự kiện. Có một số sự kiện dành riêng, có thể truy...

Socket.IO – Hello World

Tạo một tệp có tên app.js và nhập mã sau đây để thiết lập express application var...

Socket.IO – Cài đặt môi trường

Để bắt đầu dev sử dụng Socket.IO, bạn cần cài đặt Node và npm. Kiểm tra lại...

Socket.IO – Giới thiệu tổng quan

Socket.IO là một thư viện JavaScript cho các ứng dụng web thời gian thực. Nó cho phép...