Linux, CentOS

Thêm và xoá user trên CentOS 8

Written by ductri

Khi bạn bắt đầu sử dụng máy chủ Linux mới, việc thêm và xóa user thường là một trong những điều đầu tiên bạn cần phải làm. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ đề cập đến cách tạo tài khoản người dùng, gán đặc quyền sudo và xóa người dùng trên máy chủ CentOS 8.

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã đăng nhập vào máy chủ CentOS 8 với tài khoản người dùng thường.

Thêm User

Bạn có thể thêm user mới bằng cách sử dụng lệnh:

$sudo adduser huudoanh

Tiếp theo, bạn sẽ cần cung cấp cho người dùng mật khẩu để họ có thể đăng nhập. Để làm như vậy, hãy sử dụng lệnh passwd:

$sudo passwd huudoanh

Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu hai lần để xác nhận nó. Bây giờ người dùng mới của bạn đã được thiết lập và sẵn sàng để sử dụng!

Cấp đặc quyền Sudo cho User

Nếu người dùng mới của bạn sẽ có khả năng thực thi các lệnh với quyền root (quản trị), bạn sẽ cần cấp cho họ quyền truy cập vào sudo.

Chúng ta có thể làm điều này bằng cách thêm người dùng vào nhóm wheel (cho phép truy cập sudo cho tất cả các thành viên của nó theo mặc định).

Sử dụng lệnh usermod để thêm người dùng của bạn vào nhóm wheel:

$sudo usermod -aG wheel huudoanh wheel

Bây giờ người dùng mới của bạn có thể thực thi các lệnh với quyền quản trị.

Quản lý người dùng đang có đặc quyền Sudo:

Để xem người dùng nào là một phần của nhóm wheel (và có đặc quyền sudo), bạn có thể sử dụng lệnh lid

$sudo lid -g wheel
centos(uid=1000)
huudoanh(uid=1001)
Output

Xoá User

Nếu bạn có một tài khoản người dùng mà bạn không còn cần dùng nữa, thì tốt nhất là xóa nó.

Để xóa user mà không xóa bất kỳ file nào của họ, hãy sử dụng lệnh userdel:

$sudo userdel huudoanh

Nếu bạn muốn xoá cả thư mục home của user hãy sử dụng thêm tuỳ chọn -r

$sudo userdel -r huudoanh

Như vậy bạn đã nắm rõ cách thêm và xóa người dùng khỏi máy chủ CentOS 8 của bạn. Quản lý người dùng hiệu quả sẽ cho phép bạn tách người dùng và chỉ cung cấp cho họ quyền truy cập cần thiết để họ thực hiện công việc của mình.