WordPress

WordPress – Thêm bài viết mới

Written by huudoanh

Trong bài này, chúng ta sẽ nghiên cứu cách Thêm bài viết mới trong WordPress.

Bước 1 − Click vào Posts → Add New trong menu bên trái:

Bạn sẽ nhìn thấy trang soạn thảo mới dưới dạng các block, bạn có thể thêm nội dung văn bản, hình ảnh, video …

  • Save Draft: Lưu lại bài viết thành bản nháp.
  • Preview: Bạn có thể xem trước bài viết của mình trước khi xuất bản.
  • Move to Trash − Xoá bài viết.
  • Visibility: Thay đổi mức độ hiển thị của bài viết thành Công khai, Riêng tư hoặc Mật khẩu được bảo vệ.
  • Published: Thay đổi ngày và giờ bài viết được xuất bản.
  • Categories: Chọn chuyên mục cho bài đăng.
  • Featured Image: Thêm hình ảnh đại diện cho bài viết.