WordPress

WordPress – Thêm, sửa, xoá chuyên mục

Written by huudoanh

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách Thêm chuyên mục trong WordPress. Chuyên mục được sử dụng để chỉ ra các phần của trang web và các nhóm bài viết liên quan. Nó sắp xếp nhóm nội dung thành các phần khác nhau. Đó là một cách rất thuận tiện để tổ chức các bài viết.

Các bước tạo mới chuyên mục như sau:

Bước 1 − Click vào Posts → Categories ở menu bên trái:

Màn hình quản lý chuyên mục hiện ra như sau:

  • Name − Nhập tên cho chuyên mục
  • Slug − Đường dẫn URL của chuyên mục (để trống, nó sẽ tự động tạo sau khi tạo mới chuyên mục)
  • Parent − Chọn chuyên mục cha cho danh mục đang tạo mới.
  • Description − Viết mô tả ngắn cho chuyên mục

Bước 2 − Sau khi điền các thông tin cho chuyên mục, click vào nút Add New Category để tạo mới.

Bạn có thể sửa(edit) hoặc xoá(delete) chuyên mục bằng việc đưa con trỏ chuột vào tên chuyên mục, các tuỳ chọn sửa, xoá sẽ hiện ra: