WordPress

WordPress – Thiết lập chung

Written by huudoanh

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Thiết lập chung(General Setting) trong WordPress. Thiết lập chung trong WordPress được sử dụng để thiết lập các cấu hình cơ bản cho trang web của bạn.

Bước 1 – Click vào tuỳ chọn Settings → General.

Trang General Setting hiển thị như bên dưới:

wordpress general setting

Ý nghĩa của các trường thông tin trong general settings.

 • Site Title − Nó hiển thị tên của trang web trong tiêu đề.
 • Tagline − Hiển thị slogan website của bạn
 • WordPress Address (URL) − Tên miền website của bạn.
 • Site Address(URL) − Tên miền website của bạn.
 • E-mail Address − Nhập địa chỉ email của bạn, email này giúp bạn lấy lại mật khẩu hoặc nhận các thông tin từ web.
 • Membership − Tích vào ô này nếu bạn cho phép mọi người đăng ký thành viên của web.
 • New User Default Role − Thiết lập vai trò mặc định của người dùng đăng ký mới.
 • Timezone − Thiết lập múi giờ theo quốc gia. (Việt Nam là UTC+7)
 • Date Format − Thiết lập định dạng ngày tháng hiển thị trên trang web.
 • Time Format − Thiết lập định dạng thời gian hiển thị trên trang web.
 • Week Starts On − Chọn ngày bắt đầu của một tuần. Mặc định là thứ 2.
 • Site Language − Thiết lập ngôn ngữ cho website.

Bước 2 − Sau khi điền tất cả thông tin trong trang thiết lập chung, click vào nút Save Changes để lưu lại.