WordPress

WordPress – Thiết lập Đọc (Reading)

Written by huudoanh

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Reading Settings trong WordPress. Reading Settings được sử dụng để thiết lập nội dung liên quan đến trang chủ của web. Bạn có thể thiết lập số lượng bài viết sẽ được hiển thị trên trang chủ.

Thực hiện các bước sau để đi vào thiết lập cho Reading Settings:

Bước 1 − Click và Settings → Reading:

Màn hình của trang Reading Settings hiện ra như sau:

 • Your homepage displays − Thiết lập trang sẽ hiển thị ở trạng chủ:
 • Your latest posts − Hiển thị các bài viết mới nhất.
 • A static page − Lựa chọn trang hiển thị ở trang chủ với các tuỳ chọn:
 • Homepage − Lựa chọn trang (page) mà bạn muốn hiển thị ở trang chủ.
 • Posts Page − Lựa chọn trang chứa các bài viết.
 • Blog pages show at most − Số lượng bài viết sẽ được hiển thị trên mỗi trang. Mặc định là 10.
 • Syndication feeds show the most recent − Người dùng có thể xem số lượng bài đăng khi họ tải xuống một trong các nguồn cấp dữ liệu trang web. Theo mặc định, nó được đặt là 10.
 • For each article in a feed, show − Phần này được sử dụng để chọn kiểu hiển thị bài viết:
 • Full Text − Hiển thị toàn bộ bài viết
 • Summary − Hiển thị tóm tắt của bài viết
 • Search Engine Visibility − Nếu bạn tick vào ô Discourage search engines from indexing this site, nghĩa là bạn đã ngăn chặn không cho các trang tìm kiếm index trang web của bạn. (sử dụng trong trường hợp website đang trong quá trình xây dựng)

Bước 2 − Sau khi hoàn thành các thiết lập ở trên, click vào nút Save Changes để lưu lại.