WordPress

WordPress – Thiết lập đường dẫn tĩnh

Written by huudoanh

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Thiết lập đường dẫn tĩnh (Permalink Setting) trong WordPress. Permalink là một liên kết vĩnh viễn đến một bài viết hoặc danh mục cụ thể. Nó cho phép thiết lập cấu trúc permalink mặc định. Các cài đặt này được sử dụng để thêm permalinks vào bài viết của bạn trong WordPress. Sau đây là các bước để truy cập cài đặt permalink.

Bước 1 − Click vào Settings → Permalinks ở thanh menu bên trái

Hình ảnh trang Permalinks Settings hiển thị như sau:

  1. Common settings − Chọn một trong các tuỳ chọn dưới đây để thiết lập cấu trúc permalink cho web của bạn:
  • Plain − Thiết lập cấu trúc URL mặc định trong WordPress.
  • Day and name − Thiết lập cấu trúc URL theo ngày và tên trong bài viết của bạn.
  • Month and name − Thiết lập cấu trúc URL theo tháng và tên trong bài viết của bạn.
  • Numeric − Thiết lập cấu trúc URL theo số trong bài viết của bạn.
  • Post name − Thiết lập cấu trúc URL theo tên trong bài viết của bạn.(khuyến nghị sử dụng chuẩn SEO)
  • Custom Structure − Bạn có thể tuỳ chỉnh cấu trúc URL theo ý bạn.
  1. Optional – Bạn có thể thêm cấu trúc tùy chỉnh cho danh mục chính hoặc thẻ URL. Nếu hộp văn bản của bạn trống thì cài đặt mặc định được sử dụng. Ở đây bạn có hai lựa chọn.
  • Category Base − Thêm tiền tố tùy chỉnh URL cho danh mục của bạn.
  • Tag Base − Thêm tiền tố tùy chỉnh vào URL cho thẻ của bạn.

Bước 2 − Sau khi hoàn thành các thiết lập ở trên, click vào nút Save Changes để lưu lại.