WordPress

WordPress – Thiết lập Viết (Writing)

Written by huudoanh

Các thiết lập Writing và cung cấp các tùy chọn để tùy chỉnh trang web WordPress. Các thiết lập này kiểm soát các tính năng trong việc thêm và chỉnh sửa bài viết, Trang và Loại bài viết, cũng như các chức năng tùy chọn như Đăng bài qua e-mail và Dịch vụ cập nhật.

Thực hiện các bước sau để thiết lập các tuỳ chọn cho writing settings:

Bước 1 − Để thay đổi các writing setting, Click vào Settings → Writing.

wordpress writing

Màn hình của trang Writing Setting hiện ra:

wordpress writing

Sau đây là giải thích chi tiết:

  • Default Post Category − Đây là một danh mục (Category) mặc định chứa một bài viết mới và bạn có thể để nó dưới dạng Chưa được phân loại - Uncategorized.
  • Default Post Format − Nó được sử dụng bởi các theme để chọn định dạng áp dụng cho một bài viết mới hoặc tạo các phong cách khác nhau cho các loại bài viết khác nhau.
  • Post via e-mail − Tùy chọn này sử dụng địa chỉ email để tạo và xuất bản bài viết trên blog của bạn thông qua e-mail. Để sử dụng điều này, bạn sẽ cần thiết lập một tài khoản email có quyền truy cập POP3 và thư nhận được tại địa chỉ email này sẽ được đăng lên.
  • Mail Server − Địa chỉ mail server của bạn đang sử dụng, ví dụ mail.example.com.
  • Login Name − Tài khoản email của bạn, ví dụ post@example.com.
  • Password − Mật khẩu tài khoản email.
  • Default Mail Category − Thiết lập danh mục mặc định chứa bài viết khi xuất bản thông qua email.
  • Update Services − Khi bạn xuất bản một bài viết mới, WordPress sẽ tự động thông báo cho các dịch vụ cập nhật trang web trong danh sách.

Bước 2 − Sau khi thiết lập tất cả thông tin ở trên, click vào nút Save Changes để lưu lại.